ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı'dır ve yürürlükte olan standardın tam adı ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzu'dur. ISO 14001 ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

 

ISO 14001 STANDART MADDELERİ

1.KAPSAM 
2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR 
3.TERİMLER VE TARİFLER 
4.ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI 
4.1 GENEL ŞARTLAR 
4.2 ÇEVRE POLİTİKASI 
4.3 PLANLAMA 
4.3.1 ÇEVRE BOYUTLARI
4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
4.3.3 AMAÇLAR, HEDEFLER VE PROGRAM/PROGRAMLAR
4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 
4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLUK VE YETKİ
4.4.2 UZMANLIK, EĞİTİM VE FARKINDA OLMA
4.4.3 İLETİŞİM
4.4.4 DOKÜMANTASYON
4.4.5 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
4.4.6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ
4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE
4.5 KONTROL ETME 
4.5.1 İZLEME VE ÖLÇME
4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.5.3 UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET
4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
4.5.5 İÇ TETKİK
4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 


ISO 14001 FAYDALARI
 

·         Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.

·         İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

·         Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.

·         Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

·         Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.

·         Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.

·         Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.

·         Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.

·         Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.

·         İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.

·         Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.

·         Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.